Tværfagligt samarbejde

Værd at vide om tværfagligt samarbejde

I løbet af den tid I er forældre i Skattekisten, vil I kunne møde forskellige initiativer fra vores side, vedr. samtaler, tests og vurderinger af jeres barn, samt muligheder for tværfaglig sparring, undersøgelser og træning.

Det første afsnit handler om det vi kan/skal gøre med jeres barn og jer.

Det andet afsnit handler om de tværfaglige samarbejdspartnere som vi konsultativt kan benytte os af, hvis vi har den mindste bekymring om jeres barns udvikling.

Det sidste afsnit handler om nogle af de muligheder I som familie, kan søge hjælp hos, hvis I oplever udfordringer/bekymringer på hjemmefronten. 

 

Samtaler og vurderinger

Samtaler: I Skattekisten holder vi ”fast” samtale med forældre når barnet har været i børnehaven i ca. 2-4 mdr. og i forbindelse med jeres barns overgang til skole.

Derudover vil det være individuelt om der er behov for flere samtaler som enten I eller vi ønsker at have.

Kompetencehjul: Kompetencehjulet udfyldes helt eller delvist ved skift fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til SFO/skole, når et barn flytter/overgår til andet tilbud og hvis der er behov for ekstra/særlige pædagogiske tiltag. Det består af 6 udviklingsemner: social, personlig, kultur/æstetik, natur/udeliv, sprog og krop/bevægelse. Det personlige, sociale og sproglige udfyldes når barnet flytter fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave til SFO udfyldes det personlige og sociale. Den sproglige del afdækkes i en landsdækkende sprogvurdering.

Sprogvurdering(landsdækkende): I maj/juni året før barnet skal starte i SFO/skole tages en sprogvurdering, denne bruges til at vurdere om barnets sproglige udvikling er alderssvarende.

 

Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt team: Vi henvender os til teamet, hvis vi har brug for råd og vejledning med et barn. Det er et konsultativt forum der skal hjælpe med at tydeliggøre mulighederne for hvilken vej vi skal gå for at hjælpe barnet.

Det tværfaglige team på Glumsø/Herlufmagle skole, består af sagsbehandler, psykolog, sundhedsplejerske, daglige leder fra dagtilbud og skole.

Børne ergo- og fysioterapeut: Vi henvender os til denne, hvis vi er i tvivl, om et barn har motoriske vanskeligheder eller sensoriske problemer. F.eks.: børn der ikke er aldersvarende, når de går, løber, klatrer, cykler, hopper og står på et ben. Derudover ved mistanke om nedsat bevægelighed i nakke/lænd, mistanke om hypermobilitet eller mistanke om platfodethed.

Forældre har også mulighed for selv at henvende sig til børnefamilieenheden – se næste side.

Tale/høre-team: Vi henvender os til teamet, hvis vi er i tvivl om barnets tale -, høre – og sproglige udvikling er alderssvarende. De kan hjælpe os med at vurdere, råde, vejlede, undervise og behandle. Ligeså kan de om nødvendigt visitere til andre tilbud f.eks. taleinstitut.

Specielpædagogiske vejledere: Vi henvender os til denne, hvis vi har en bekymring for et eller flere børn og gerne vil igangsætte ”egen pædagogisk indsats” eller hvis vi har brug for almen- og specielpædagogisk rådgivning, sparring og vejledning.

Specielpædagogiske vejledere kan om nødvendigt og i samarbejde med personale og forældre indstille et barn til at blive visiteret til et særligt tilbud som f.eks. ressourceinstitution.

Ressourceinstitutioner:  En ressourceinstitution er et tværkommunalt tilbud, hvor børn der har brug for en ekstra indsats, understøttes i inkluderende læringsmiljø i et almindeligt dagtilbud.

Fælles for børn der har behov for plads i ressourceinstitution er, at de har behov for struktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning, de har behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn, samt tæt og tryg voksen kontakt.

I Område Nord er Eventyrhuset og Mælkebøtten ressourceinstitutioner.

 

Tilbud til forældre:

Ergo- fysioterapi: Der holdes åbent hus for forældre med børn i alderen 0 år til skolestart med motoriske vanskeligheder eller sensoriske problematikker.

Der er besøgsdage ca. 1 gang om måneden. Datoer kan ses på Næstved kommunes hjemmeside eller spørg personalet i Skattekisten.

Man kan få fat i Børnefamilieenheden, Herlufsholm Allé 20, Næstved alle dage fra 13.00 - 15.00.

Flerfamilietilbud: Dette tilbud henvender sig til familier, der ønsker at hjælpe deres barn i forhold til daglige udfordringer i hjem og i institution og som har lyst til, at skabe en ændring for eget barn eller for familiens samvær hjemme.

Udfordringer kan være, at barnet: Har det svært i sociale fællesskaber, er meget uroligt, er indadvendt eller tavst, har koncentrationsproblemer, er udad reagerende, har svært ved, at begå sig med jævnaldrende. (Her kan fås en mere uddybende folder)

Homestart: Et tilbud til småbørnsfamilier om regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Familienetværket: FamilieNetværket yder anonym vejledning til forældre, der synes de mangler redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre.

Forældre kan kontakte rådgivningen direkte. Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00. Eller der kan aftales tid til en samtale.

Familieorienteret alkoholbehandling: Dette er et tilbud til de børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Forløbet består af familiesamtaler kombineret med alkoholbehandling til de(n), der drikker. Jeres familie får tilbudt samtaler og støtte af en familiebehandler og en alkoholkonsulent. Samtalen tager altid udgangspunkt i jeres særlige problemstilling og alle samtaler, hvor barnet/børnene er med, foregår i Børnefamiliehuset på Herlufsholm Allé 20.

Kan træffes på 5588 1400. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8-15. Og fredag kl. 8-13.